ONG-deCultură

 

⇑⇑⇑ Următoarele Lansări de Carte ⇑⇑⇑


grafică abstractă


Temele zilei

„Noile ideologii” și sistemul de valori al familiei „ce trebuie regândit”

Libertatea și autoritatea în mersul istoriei

Judecata lui Cambyses și sabia lui Damocles

Ceea ce sunt, vreau să și fiu

Ce trebuie să ştie un tânăr despre literatură

23 August 1944 – Salvarea României sau trădare naţională?

Emanciparea femeii -binecuvântare sau blestem?

The Anticipation of Israel’s Messiah

Povestiri cu tâlc

De ce nu s-a dus Iisus la mediere?

Cele trei mari semne pe care Sinele Superior ti le trimite in fiecare zi! 

Merită sau nu să trăiești? Uriașa prăpastie dintre optimism și pesimism

Logoterapia și nevoia reală de sens, provocare și îndrumare

Reflexii: Eul şi Sinele Suprem

Realism sau negativism: povestea unei muște motivate

Moralitate și psihanaliză (audio online)

Chemarea Sf. Duh este o adevărată „epicleză” în continuitate cu cea din Sfânta Liturghie

Lecţie la mormântul aproapelui

“Copiii lăsați să facă tot ce vor” – NOUA GENERAȚIE… DE MONȘTRI ?

Izvoare evanghelice ale filosofiei românești

Bolnavii în moarte cerebrală plâng când li se prelevează organele, spun medicii. Poziţia Bisericii

Teme predilecte în gândirea și opera Prof. Herman Tristram Engelhardt – clonarea, contracepția, avortul, eutanasia, transplantul

Alegerile care se fac din pornirile dorinţelor sau sunt dictate de spaime îl apropie pe om de animal

Fides et Ratio

Omul Actual: producător de eficienţă maximă în timpul orelor de lucru şi consumator insaţiabil în timpul liber

Există simţire şi există vedere şi există luminare. Şi cel care are luminarea este mai mare decât cel care are simţirea. Căci s-a luminat mintea (nous) acestuia prin aceea că a primit o parte mai mare decât acela care are simţirea, pentru că a văzut întru sine înştiinţarea vederilor. Dar altceva este revelaţia, pentru că lucruri mari şi taine ale lui Dumnezeu se descoperă sufletului

Domnul îți trimite om spre mântuire

Leapădă-te de tine însuţi şi vei deveni cu adevărat propriul stăpân

 Întru împlinirea vocaţiei noastre spirituale şi cosmice

Biserica şi cultura

Uniunea divină


Despre două clauze foarte importante în contractul nostru individual de muncă: Art.21 și Art. 26 din Codul Muncii

Legea pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise – 186/2003

ORDONANŢA Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii


“Atribuţii ale A.N.S.P.D.C.P. privind protecţia datelor cu caracter personal”, vă prezentăm în continuare drepturile persoanelor vizate privind datele cu caracter personal.

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt următoarele:

–  dreptul la informare (art. 12)

–  dreptul de acces la date (art. 13)

– dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);

– dreptul de opoziţie (art. 15);

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

– dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

În primă fază, vom vorbi despre dreptul la informare. Astfel, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia informaţii privind identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul, şi să precizeze scopul în care se face prelucrarea datelor.

De asemenea, operatorul trebuie să furnizeze informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

Dacă datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor, să furnizeze persoanei vizate informaţii privind identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, precum şi informaţii suplimentare, ca de exemplu: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, şi condiţiile în care pot fi exercitate. Aceste informaţii nu vor fi furnizate persoanei vizate dacă aceasta le posedă deja.

Referitor la dreptul de acces la date, orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Persoana vizată mai poate obţine următoarele informaţii de la operatorul de date :

–  informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

–  comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

–  informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

–  informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În ceea ce priveşte dreptul de intervenţie asupra datelor, orice persoană are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

În acelaşi timp, persoana vizată poate transforma în date anonime acele date a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001.

Nu în ultimul rând, persoana vizată poate obţine notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări. Excepţie fac cazurile în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În acelaşi timp,  referitor la dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

  1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
  2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Contravenţii şi sancţiuni

Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:

– omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă;

– prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal;

– neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate;

– refuzul de a furniza informaţii.

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus-menţionate, variază între 500 RON şi 50.000 RON.

Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Sursa: Poliţia Română